Inga widgetar hittades i sidofältet!

Stadgar och policydokument

VERKSAMHETSIDÉ,VISION och VÄRDEGRUND

Grums Ridklubb

Verksamhetsidé

Grums Ridklubb erbjuder utbildning inom rid och hästkunskap på alla nivåer. Glädje och gemenskap, kunskap och gott horsemanship är vad som genomsyrar hela vår verksamhet.

Vision

Oavsett ålder, kunskapsnivå, på skolhäst eller egen häst, ska Grums Ridklubb vara det självklara valet för alla som vill utvecklas inom ridning och hästkunskap. Grums Ridklubb ska vara en ridklubb för alla!

Värdegrund

Grums Ridklubbs värdegrund utgår från Svenska Ridsportförbundets ”Ridsportens ledstjärnor” som visar vad vi inom ridsporten står för och tydliggör vad som är viktigt för oss medlemmar och för våra hästar.  Vår värdegrund baseras på tre delar:

Vi strävar efter att bedriva en bred verksamhet där alla ska känna sig sedda och hörda.

-En ridklubb för alla!

Vi har roligt tillsammans, både med och utan hästar. Alla är välkomna på lika villkor.

-Trivsel och gemenskap!

Vi skapar möjligheter för alla medlemmar att utveckla sin ridning och stimulerar ett livslångt intresse för hästen och ridsporten med säkerheten i fokus.

-Utvecklas i din takt!


MILJÖPOLICY

Grums Ridklubb

Grums Ridklubb (nedan förkortad GRK) påbörjade tidigt arbetet med att göra vår del för en hållbar hästhållning, social och ekonomisk hållbarhet och för en framtid där vi tillsammans gör vår del för att hushålla med jordens resurser.

Här nedan finner du mer vår Miljöpolicy och även några konkreta exempel på var vi gör.

GRK försöker i möjligaste mån använda sig av lokala affärer, produkter och tjänster i verksamheten där det är möjligt för cafeteriainköp, foder, strö och gödselåtervinning. 

(Vårt grovfoder köps in från bönder i vår kommun, gödselhanteringen tas omhand av vår granne som i sin tur producerar matjord)

GRK strävar efter att minska mängden avfall och återvinner det som går på ett miljöriktigt sätt. Vi strävar efter att öka återvinningsgraden av vårt avfall av tex gödsel, hösilageplast, kartong, plast, burkar och flaskor.

(All plast från våra hösilagebalar körs till återvinningen, burkar och PETflaskor pantas. Vi har sopsorteringskärl för bland annat kartong, batterier, glas och konserver som i sin tur tas om hand av kommunen och går till återvinning)

GRK strävar efter att minska energianvändningen. 

(Alla våra gamla glödlampor och lysrör är utbytta mot lågeneriglampor/LED-belysning. Vi har luftvärmeväxlare på vår cafeteria)

GRK uppmuntrar medlemmarna till att ta hänsyn till vår natur och miljö och att inte skräpa ned.

(Soptunnor, papperskorgar och återvinningskärl finns utställda på flera platser på anläggningen)

GRK strävar efter att använda så få engångsartiklar som möjligt i samband med den dagliga verksamheten samt tävlings- och lägerverksamheten.


(Vi använder tyghanddukar som tvättas istället för pappershanddukar.  Vi undviker engångsmuggar och papptallrikar och har istället vanligt vardagsporslin, muggar och glas på vår cafeteria)

GRK ska uppfylla miljölagstiftning, och följa förordningar och riktlinjer för miljöarbete avseende den verksamhet föreningen bedriver.

SOCIAL POLICY

Grums Ridklubb

Grums Ridklubb, GRK, är en ideell förening vars strävan är att vara en ridklubb för alla. Vi arbetar för trivsel och gemenskap samt försöker stimulera ett livslångt intresse för hästar och ridsport. För oss är det viktigt att våra medlemmar utvecklas positivt såväl som fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt i sin idrott. Hur vi som ledare och vuxna i föreningen agerar mot våra barn och ungdomar är en viktig del i denna utveckling. Som en del i detta arbete har vi vår sociala policy som stöd och riktlinjer för våra medlemmar.

Ansvar

Inom ridsporten ställs höga krav på ansvar gällande god säkerhet och hästhållning. Varje medlem, personal och vårdnadshavare måste tillsammans ta ansvar för hästar och utrustning, verksamheten och värna om varandra.  

Respekt och bemötande

Vi visar respekt gentemot varandra och våra hästar genom att bland annat följa de regler som gäller, visa hjälpsamhet och vara vänliga i vårt bemötande mot varandra.  I det här ingår tex att lyssna på när någon annan pratar, att komma i tid och visa hänsyn till varandra. Med ett hjälpsamt sätt visa nya medlemmar till rätta och bemöta andra som vi själva önskar att bli bemötta.

Mobbing och diskriminering

Grums Ridklubb strävar efter att ha en god gemenskap där alla känner sig välkomna. Mobbing, trakasserier, sexuella anspelningar och våld är helt oacceptabelt i vår förening. I de fall detta ändå skulle förekomma ska detta meddelas ridskolechef, ledare eller styrelseordförande. Vi accepterar inte nedsättande kommentarer eller kommentarer gällande person, persons religion, kön, sexuella läggning eller hudfärg.

Sociala medier

Sociala medier är ett fantastiskt sätt att visa upp vår förening och verksamhet. Det är ett snabbt sätt att nå ut till många och ger alla medlemmar och anhöriga förtroendet att marknadsföra Grums Ridklubb. Här har alla förtroendet och chansen att stärka vårt varumärke, skapa nya kontakter och kommunicera.

Användning av sociala medier medför dock även risker både för individer och för Grums Ridklubb då det som skrivs snabbt kan få spridning och vara svårstoppat. Våra egna sociala mediekanaler (hemsida, facebooksgrupp samt instagram) modereras dagligen för att minska risken för påhopp, mobbing, ryktesspridning eller annan felaktigt publicerad information.

I sociala medier ej tillhörande Grums Ridklubb (såsom bloggar, Facebook, Twitter, Youtube, hemsidor osv) har GRK ingen möjlighet att ligga steget före gällande moderering eller faktagranska de inlägg som görs. Även om debatter ska ha högt till tak är det viktigt att personliga påhopp, mobbing, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten spridning av felaktig information inte förekommer. Du är alltid personligt ansvarig för det du publicerar, oavsett om du publicerat i egenskap av medlem, ledare, förtroendevald eller privatperson.

Fotografering eller inspelning med ljud och/eller bild är endast tillåtet om den/de som syns eller hörs har gett sitt tillstånd. Fotografering eller inspelning är aldrig tillåtet i våra omklädningsrum!

Använd heller aldrig andras material utan tillåtelse.   Är du osäker på vad du kan publicera eller skriva så fråga ridskolechef/ någon av instruktörerna eller annan ledare eller förtroendevald.

Tobak

Grums Ridklubb är en rökfri anläggning där tobaksrökning endast får ske på av föreningen anvisad plats. All rökning på annan plats är förbjuden!

Alkohol, droger och dopingpreparat.

Inga alkoholhaltiga drycker får förekomma i samband med verksamhetsutövande för barn och ungdom, tex under träningar och tävlingar eller resor till och från dessa. Vi accepterar inte att ledare, deltagare, medföljande vuxen eller annan aktiv kommer påverkade till verksamhet arrangerad av Grums Ridklubb. I de fall alkohol i undantagsfall serveras ska detta ske med stöd av styrelsebeslut. Detta kan tex vara i samband med en jubileumsfest.

Allt bruk och hantering av narkotika- och dopningspreparat förbjudet enligt svensk lag är självklart helt oacceptabelt i vår förening.  För medlemmar under 18år som upptäcks använda förbjudna preparat tas kontakt med vårdnadshavare samt ev. sociala myndigheter. För medlemmar kan även kontakt med polismyndighet ske efter enskilt samtal.